มีมารน้อย 3 ตน แอบมาขโมยความสุขของมนุษย์ไป

มีมารน้อย 3 ตน
แอบมาขโมยความสุขของมนุษย์ไป
แล้วก็ปรึกษากันว่าจะเอาไปซ่อนที่ไหนดี

มารน้อยตน ตนที่ 1 พูดว่า
“ควรเอาไปซ่อนที่ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก”

มารน้อยตนที่ 2 กล่าวว่า
“เพื่อนเอ๋ย มนุษย์นั้น ไม่กลัวความสูง
แต่ ก ลั ว ห า ย ใ จไ ม่ อ อ ก
เพราะสังเกตได้ว่าดำน้ำได้นิดเดียว
ก็ทะลึ่งพรวดขึ้นมาแล้ว
เพราะกลัวหายใจไม่ออก
แต่บนภูเขาอากาศดี
มนุษย์ชอบไปเที่ยวภูเขา
เอาไปซ่อนไว้ใต้บาดาลดีกว่า”

มารน้อยตนที่ 3 แย้งว่า
“อย่าเลยเพื่อนเอ๋ย มนุษย์มันเก่ง
สร้างเครื่องมือหาของในทะเลได้
หาของในอากาศได้ เดี๋ยวมันก็หาเจอ
แ ต่ สั ง เ ก ต ไ ด้ ว่ า
ตา ~ มนุษย์มองไปข้างนอก
หู ~ มนุษย์ก็ชอบฟังเสียงข้างนอก
จมูก ~ ชอบดมกลิ่นที่หอมบ้าง
ลิ้น ~ ชอบสรรหาของที่สวยงามและอร่อย
กาย ~ ชอบออกไปเที่ยวเล่นสถานที่ต่างๆ

เราควร เอาความสุขของมนุษย์
แอบเอาไปซ่อนไว้ ใ น ใ จ มั น ดี ก ว่ า
มนุษย์หาไม่เจอแน่ๆ เพราะว่ามนุษย์
😡ชอบหาความผิดของคนอื่น
👹ไม่ชอบขัดใจตัวเอง
👽ไม่ชอบดูจิตใจของตัวเอง”

มารน้อยทั้ง 3 ตน
ก็ตกลงความเห็นเป็นเช่นเดียวกัน
🤖จึงเอาความสุขของมนุษย์
😎มาซ่อนไว้ที่ใจของมนุษย์เอง
ม นุ ษ ย์ ผู้ โ ง่ เ ข ล า
จึงออกไปแสวงหาความสุขทุกๆที่
หาเท่าไหร่ก็หาความสุขไม่พบ
หลายๆครั้งที่คิดว่าพบความสุข
แ ต่ ก ลั บ ไ ม่ ใ ช่

น้อยคนที่จะพบว่าความสุข
ที่ตนเฝ้าติดตามค้นหา
แท้จริงแล้วอยู่ที่💗ใจ💗ตนนั่นเอง…
ใยต้องออกไปหาความสุขที่อื่นเล่า

ซึ่งต่อให้หาเท่าไหร่
หากแต่ใจยังร้อนรุ่ม ไม่สงบ
ก็หาสุขนั้นไม่พบ เป็นเช่นนี้เอง..
………….

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ